گروه آموزشی الهی

گروه آموزشی الهی

زایمان بدون درد با سابلیمینال مسیج ۲۱:۰۵
خطرات فایل های صوتی سابلیمینال مسیج ۱۳:۳۸
فیلتر RAS ۱۵:۴۶
۱۲۵ بازدید پارسال
کلیپ جملات تاکیدی اعتماد به نفس ۰۲:۵۹
کلیپ جملات تاکیدی مثبت اندیشی ۰۲:۵۹
کلیپ جملات تاکیدی مثبت برای سلامتی ۰۲:۵۹
کلیپ جملات تاکیدی شکرگزاری از خداوند ۰۲:۵۹
کلیپ جملات تاکیدی شاد بودن ۰۲:۵۹
۶۴۰ بازدید پارسال
کلیپ جملات تاکیدی پرورش و تقویت خلاقیت ۰۲:۵۹
کلیپ جملات تاکیدی مثبت برای لاغری ۰۲:۵۹
کلیپ جملات تاکیدی قانون جذب ۰۲:۵۹
۸۲۷ بازدید ۲ سال پیش
کلیپ جملات تاکیدی باور فراوانی ۰۲:۵۹
۷۹۷ بازدید ۲ سال پیش
کلیپ جملات تاکیدی مثبت برای ثروت ۰۲:۵۹
۱,۱۲۶ بازدید ۲ سال پیش
31 ۰۱:۰۰
۱۳۷ بازدید ۳ سال پیش
32هیپنوتراپی ۰۱:۰۰
۱۵۴ بازدید ۳ سال پیش
33هیپنوتراپی ۰۱:۰۰
۹۵ بازدید ۳ سال پیش
34 هیپنوتراپی -   - - - ۰۱:۰۰
۶۱ بازدید ۳ سال پیش
35 ۰۱:۰۰
۶۴ بازدید ۳ سال پیش
36 ۰۱:۰۰
۴۹ بازدید ۳ سال پیش
37هیپنوتراپی ۰۱:۰۰
۴۷ بازدید ۳ سال پیش
38هیپنوتراپی ۰۱:۰۰
۷۷ بازدید ۳ سال پیش
39هیپنوتراپی ۰۱:۰۰
۷۳ بازدید ۳ سال پیش
40هیپنوتراپی ۰۱:۰۰
۴۷ بازدید ۳ سال پیش
21 ۰۱:۰۰
۵۹ بازدید ۳ سال پیش
22  سابلیمینال ۰۱:۰۰
۶۰ بازدید ۳ سال پیش
24  سابلیمینال ۰۱:۰۰
۴۰ بازدید ۳ سال پیش
23  سابلیمینال ۰۱:۰۰
۴۷ بازدید ۳ سال پیش
26  سابلیمینال ۰۱:۰۰
۴۸ بازدید ۳ سال پیش
25  سابلیمینال ۰۱:۰۰
۳۶۶ بازدید ۳ سال پیش
27  سابلیمینال ۰۱:۰۰
۳۳ بازدید ۳ سال پیش
28  سابلیمینال ۰۱:۰۰
۳۹ بازدید ۳ سال پیش
29 ۰۱:۰۰
۳۸ بازدید ۳ سال پیش
30 ۰۱:۰۰
۳۷ بازدید ۳ سال پیش