Skip to main content
ریحانه

ریحانه

نمی دانم هم اکنون در کجا مشغول لبخندی٫ فقط ارزو دارم /که در دنیای شیرینت میان قلب تو باغم /نباشد هیچ پیوندی....... زندگی کن و لبخند بزن بخاطر انهایی که با لبخندت زندگی میکنند از نفست ارام می گیرند و به امیدت زنده هستند وبیادت خاطره میسازند!!!