Skip to main content
*Sama*

*Sama*

..........................زندگی تفسیر سه کلمه است:خندیدن...بخشیدن......و فراموش کردن.........پس بخند...ببخش...وفراموش کن