Skip to main content
مینا

مینا

مشکل ما در فهم زندگیست لذت بردن را یادمان ندادند همیشه در انتظار به پایان رسیدن روزهایی هستیم که بهترین روزهای زندگیمان را تشکیل می دهند مدرسه..دانشگاه..کار حتی در سفر همواره به مقصد می اندیشیم بدون لذت از مسیر غافل از اینکه زندگی همان لحطاتی بود که میخواستیم بگذرند