Skip to main content
♡♥باران♥♡

♡♥باران♥♡

اگر تنهایی ام چشم مرا بست..اگر دل از تنم افتاد و بشکست ..فدای قلب پاک آن عزیزی .. که در هرجا که باشد یاد ما هست