Skip to main content
Born of Darkness(زاده ی تاریکی)

Born of Darkness(زاده ی تاریکی)

هــــر کس گفته هــــر دخــــتــــــــری نیاز به مــــــــرد داره چـــــــرت گفته مـــــن خودم یه پا مــــــــردم... واسه من تیپ لــــــ-_-ـــــش نیا من خودم از همه لـــــــ-_-ـــــش ترم...فاز جنــــــU_Uـــگ داری اینو بدون من خودم یه پا لــــ^_~ــشگرم...تو اوج شکست میخندم من پرنسس دردم =) =)