دکتر لادن  افشار خاص
دکتر لادن  افشار خاص

دکتر لادن افشار خاص

فیلم تشنج مغزی ۰۰:۳۱
کودکان مبتلا به تشنج ۰۱:۰۲
کوچکی دور سر کودکان ۰۰:۵۵
فلج مغزی کودکان ۰۱:۰۳
درمان صرع ۰۱:۰۰
۵ سال پیش
فلج شل حاد ۰۰:۴۱
۵ سال پیش
رشد دور سر جنین ۰۰:۴۰
تب و تشنج در کودکان ۰۱:۰۴
اختلالات یادگیری ۰۰:۵۵
وحشت و کابوس ۰۱:۰۰
۵ سال پیش