Skip to main content
فرشید  اکبری

فرشید اکبری

بارگذاری شده توسط فرشید اکبری http://akbarifarshid.blogfa.com/

خاک منتظر
31:18
خاک منتظر
۳ روز پیش

اسکی با بیل
01:42
اسکی با بیل
۹ روز پیش

نی لبک زیبا
03:57
نی لبک زیبا
۹ روز پیش

حس مادری
01:30
حس مادری
۹ روز پیش

مبارزه ببرها
01:04
مبارزه ببرها
۱۰ روز پیش

کاردستی
01:22
کاردستی
۱۰ روز پیش

رونالدو
00:16
رونالدو
۱۰ روز پیش
راز بقا
13:51
راز بقا
۱۰ روز پیش

حیوانات چاق
00:38
حیوانات چاق
۱۰ روز پیش

آتش بازی
01:49
آتش بازی
۱۰ روز پیش

شاه نشین
08:12
شاه نشین
۱۱ روز پیش

پهلوی چیست؟
01:28
پهلوی چیست؟
۱۱ روز پیش

آبان 1357
00:38
آبان 1357
۱۱ روز پیش

اشرف پهلوی 2
30:30
اشرف پهلوی 2
۱۱ روز پیش

اشرف پهلوی 3
22:27
اشرف پهلوی 3
۱۱ روز پیش
پرواز انقلاب
08:02
پرواز انقلاب
۱۱ روز پیش