Skip to main content
پسر یخی

پسر یخی

هوا سردست و من اینجا منتظر . . . . . . . . دستان و بدنم یخ زده اند . . . . . . . تنها گرمی و امیدم برای نجات از این سرما و تنهایی دیدن دوباره توست . . . . . پس این زندگی پوچ و بیهوده ی مرا با نگاه مهربان چشمان سرخ زیبایت نجات ده.

ناکتور چرا؟
03:07
ناکتور چرا؟
۲۳ روز پیش

XD
00:14
XD
۱ ماه پیش

Nightcore - WYA
02:49
Nightcore - WYA
۱ ماه پیش

Nightcore - Soldier
02:55
Nightcore - Soldier
۱ ماه پیش