Skip to main content
♥Aina♥

♥Aina♥

★♥♥★ دِّوِّسِّتِّ هِّاِّ مِّتِّلِّ بِّاِّکِّتِّرِّیِّ هِّسِّتِّنِّ خوِّبِّ یِّاِّ بِّدِّ زِّنِّدِّگِّیِّ بِّدِّوِّنِّ اِّوِّنِّاِّ غِّیِّرِّ مِّمِّکِّنِّهِّ ★♥♥★