دکتر فتانه ضیائی
دکتر فتانه ضیائی

دکتر فتانه ضیائی

ماموگرافی پستان ۰۱:۰۰
تاریخچه سوتین ۰۴:۱۲
سرطان ۰۰:۴۳
۳ روز پیش
فیبروادنوم پستان ۰۱:۰۰
تخلیه توده سرطانی ۰۱:۵۴
بیوپسی سوزنی پستان ۰۳:۳۵
تزریق چربی در پستان ۰۲:۴۱
علت سرطان پستان ۰۰:۵۴
علائم سرطان سینه ۰۷:۵۸
علل سرطان پستان ۰۷:۰۳
ماموگرافی ۰۰:۲۶
خلیج تا ابد فارس ۰۱:۰۳
دکتر فتانه ضیائی ۰۱:۰۷