گروه آموزشی اوربیتال

گروه آموزشی اوربیتال

استاد شیمی کنکور در سایت اوربیتال ۰۷:۱۰
قارچ های تک سلولی (جمع بندی قارچ ها) ۰۰:۳۵
استخدام معلم برای تدریس خصوصی آنلاین ۰۷:۰۲
جذب معلم ریاضی در معلم خصوصی اوربیتال ۰۱:۰۱
تست ریاضی کنکور - مدرس خصوصی ریاضی ۰۳:۰۷
تست ریاضی کنکور - تدریس خصوصی ریاضی ۰۳:۳۴
تست ریاضی کنکور - معلم خصوصی ریاضی ۰۳:۴۸
تست ریاضی کنکور - تدریس خصوصی ریاضی ۰۳:۲۲
تست ریاضی کنکور - معلم خصوصی ریاضی ۰۴:۲۵
تست ریاضی کنکور - معلم خصوصی ریاضی ۰۳:۳۴
تست ریاضی کنکور - تدریس خصوصی ریاضی ۰۳:۴۸
تست ریاضی کنکور - تدریس خصوصی ریاضی ۰۴:۰۵
تست ریاضی کنکور - معلم خصوصی ریاضی ۰۲:۲۱
تست ریاضی کنکور - تدریس خصوصی ریاضی ۰۳:۰۷
تدریس خصوصی فیزیک کنکور - حرکت شناسی ۰۳:۵۵
تست فیزیک کنکور - تدریس خصوصی فیزیک ۰۳:۰۳
تست فیزیک کنکور - تدریس خصوصی فیزیک ۰۴:۲۸
تست فیزیک کنکور - تدریس خصوصی فیزیک ۰۳:۰۰
تست فیزیک کنکور - تدریس خصوصی فیزیک ۰۱:۴۷
تست فیزیک کنکور - تدریس خصوصی فیزیک ۰۲:۱۶
تست فیزیک کنکور - تدریس خصوصی فیزیک ۰۲:۳۳
تدریس خصوصی شیمی دهم - نیم سال اول ۵۴:۰۱
تدریس خصوصی شیمی کنکور - الکتروشیمی ۵۷:۰۲
تست ریاضی کنکور - تدریس خصوصی ریاضی ۰۳:۰۷
تست فیزیک کنکور - تدریس خصوصی فیزیک ۰۲:۱۴
تست فیزیک کنکور - معلم خصوصی فیزیک ۰۳:۴۳