Skip to main content
Bianka DiAngelo(به دلیل و مدرسه کم می آیم)

Bianka DiAngelo(به دلیل و مدرسه کم می آیم)

مرگ زیباست .... اما زندگی زیبا تره!

نقاشی من
00:04
نقاشی من
۶ روز پیش
...
00:05
...
۱۱ روز پیش

کی میاد...
00:05
کی میاد...
۱۷ روز پیش

من برگشتم
00:05
من برگشتم
۱۹ روز پیش

من امدم
00:04
من امدم
۱ ماه پیش

خب ما رفتیم
00:04
خب ما رفتیم
۱ ماه پیش

من امدم
00:05
من امدم
۱ ماه پیش

...
00:05
...
۱ ماه پیش

...
00:05
...
۱ ماه پیش
...
00:05
...
۱ ماه پیش

...
00:05
...
۲ ماه پیش

چالش دارم...
00:04
چالش دارم...
۲ ماه پیش

چالش چویا
00:04
چالش چویا
۲ ماه پیش

دنبال شه...
03:55
دنبال شه...
۲ ماه پیش

کسی هست؟
00:05
کسی هست؟
۲ ماه پیش

بچه ها...
00:04
بچه ها...
۲ ماه پیش

چالش مریلا
00:05
چالش مریلا
۲ ماه پیش

کسی هست
00:05
کسی هست
۲ ماه پیش

چالش یک نفر
00:05
چالش یک نفر
۲ ماه پیش

چالش یه نفر
00:05
چالش یه نفر
۲ ماه پیش

نقاشی من
00:05
نقاشی من
۲ ماه پیش
کسی هست؟
00:05
کسی هست؟
۲ ماه پیش

بچه ها...
00:05
بچه ها...
۲ ماه پیش

بچه ها...
00:05
بچه ها...
۲ ماه پیش

کسی...
00:05
کسی...
۲ ماه پیش

لطفا...
00:05
لطفا...
۲ ماه پیش
کسی نیست...
00:05
کسی نیست...
۲ ماه پیش

...
00:05
...
۲ ماه پیش
دوستان
00:12
دوستان
۲ ماه پیش

چالش ثمر
00:05
چالش ثمر
۲ ماه پیش

بیاید ت
00:05
بیاید ت
۳ ماه پیش

...
00:05
...
۳ ماه پیش

کسی هست؟
00:05
کسی هست؟
۳ ماه پیش

...
00:05
...
۳ ماه پیش

شبتون بخیر
00:05
شبتون بخیر
۳ ماه پیش

چالش ۱۶
00:05
چالش ۱۶
۳ ماه پیش