امیرعلی
امیرعلی

امیرعلی

قایم موشک تو جی تی ای ۰۱:۴۵
۱۱۷ بازدید ۶ ماه پیش
چیت زولا ۰۰:۰۵
۳۴ بازدید ۸ ماه پیش
گل افساید استقلال مقابل الاهلی ۰۲:۲۰
۱۳۰ بازدید ۱۱ ماه پیش
یک روز عادی در جی تی ای ۰۰:۵۹
۹۰ بازدید پارسال
تلپورت یا لگ اختیاری ۰۰:۴۵
۱۲۸ بازدید پارسال
مشکل در ارسال پیام ۰۰:۳۱
۸۷ بازدید پارسال
لگ اختیاری در بازی زولا ۰۰:۴۲
۱۰۴ بازدید پارسال
تقلب ۰۰:۱۴
۶۳ بازدید پارسال
اموزش پرتاب نارنجک مپ (شهرقدیمی) ۰۰:۱۸
اینبار هم چیت ۰۰:۱۰
۳۸ بازدید پارسال
و باز هم چیت ۰۰:۲۲
۶۰ بازدید پارسال
چیت ۰۰:۱۳
۵۵ بازدید پارسال
شلیک ناگهانی چیتر ۰۰:۱۶
۵۶ بازدید پارسال
چیت ۰۰:۱۶
۴۷ بازدید پارسال
چیت ۰۰:۰۶
۱۵ بازدید پارسال
چیت اگاه ۰۰:۰۴
۶ بازدید پارسال
چیت ۰۰:۵۰
۴۸ بازدید پارسال
چیت خوشگل ۰۰:۰۵
۱۵ بازدید پارسال
چیت زولا ۰۰:۱۴
۶۱ بازدید پارسال
چیت ۰۰:۳۵
۵۳ بازدید پارسال
و باز هم چیت ۰۰:۰۸
۱۶ بازدید پارسال
چیت پشت در ۰۰:۰۸
۲۴ بازدید پارسال
چیت پشت در ۰۰:۰۸
۱۱ بازدید پارسال
استفاده از چیت پشت در ۰۰:۱۵
۴۶ بازدید پارسال
فیلمی از چیت در بازی ۰۰:۲۹
۳۹ بازدید پارسال