امیرعلی
امیرعلی

امیرعلی

قایم موشک تو جی تی ای ۰۱:۴۵
۱۲۳ بازدید ۱۰ ماه پیش
چیت زولا ۰۰:۰۵
۴۰ بازدید ۱۱ ماه پیش
گل افساید استقلال مقابل الاهلی ۰۲:۲۰
یک روز عادی در جی تی ای ۰۰:۵۹
۹۱ بازدید پارسال
تلپورت یا لگ اختیاری ۰۰:۴۵
۱۳۱ بازدید پارسال
مشکل در ارسال پیام ۰۰:۳۱
۸۹ بازدید پارسال
لگ اختیاری در بازی زولا ۰۰:۴۲
۱۱۲ بازدید پارسال
تقلب ۰۰:۱۴
۶۶ بازدید پارسال
اموزش پرتاب نارنجک مپ (شهرقدیمی) ۰۰:۱۸
اینبار هم چیت ۰۰:۱۰
۴۲ بازدید پارسال
و باز هم چیت ۰۰:۲۲
۶۲ بازدید پارسال
چیت ۰۰:۱۳
۵۹ بازدید پارسال
شلیک ناگهانی چیتر ۰۰:۱۶
۵۹ بازدید پارسال
چیت ۰۰:۱۶
۴۹ بازدید پارسال
چیت ۰۰:۰۶
۱۷ بازدید پارسال
چیت اگاه ۰۰:۰۴
۶ بازدید پارسال
چیت ۰۰:۵۰
۴۹ بازدید پارسال
چیت خوشگل ۰۰:۰۵
۱۷ بازدید پارسال
چیت زولا ۰۰:۱۴
۶۳ بازدید پارسال
چیت ۰۰:۳۵
۵۵ بازدید پارسال
و باز هم چیت ۰۰:۰۸
۱۹ بازدید پارسال
چیت پشت در ۰۰:۰۸
۲۵ بازدید پارسال
چیت پشت در ۰۰:۰۸
۱۲ بازدید پارسال
استفاده از چیت پشت در ۰۰:۱۵
۴۶ بازدید پارسال
فیلمی از چیت در بازی ۰۰:۲۹
۴۰ بازدید پارسال