Skip to main content
Fiery Ice(چون بیشتراوقات نیستم نظرات روبستم)

Fiery Ice(چون بیشتراوقات نیستم نظرات روبستم)

بلوغ زمانی نیست که ماشروع به زدن حرف های بزرگ میکنیم بلکه زمانیه که شروع به فهمیدن چیزهای کوچیک میکنیم