جواد فرشادفرد

جواد فرشادفرد

خمیرگیر 240 کیلویی سپاهان متعهد ۰۰:۴۶
۵۳ بازدید ۳ ماه پیش
خمیرگیر در رستوران ۰۰:۵۹
۶۸ بازدید ۶ ماه پیش
خمیرگیر 400کیلویی سپاهان متعهد ۰۰:۴۵
۹۰ بازدید ۶ ماه پیش
دستگاه های فلافل زن اتوماتیک ۰۰:۴۹
۲۷۱ بازدید پارسال
دستگاه زولبیا زن اتوماتیک ۰۱:۰۰
۶۱۰ بازدید پارسال
دستگاه بامیه زن تمام اتوماتیک ۰۱:۰۰
۳,۱۸۲ بازدید پارسال
دستگاه خمیرپهن کن قنادی سپاهان متعهد ۰۰:۵۷
دستگاه خمیرکن ،خمیرگیر ۰۰:۵۸
۵۴۵ بازدید پارسال