دکتر پریسا عظیمی نژادان
دکتر پریسا عظیمی نژادان

دکتر پریسا عظیمی نژادان

متاستاز سرطان پستان ۰۵:۴۹
بازسازی نوک پستان ۰۲:۲۳
ماموتومی ۰۰:۵۲
۲ ماه پیش
باروری و سرطان پستان ۰۲:۰۸
ماموتومی ۰۲:۵۲
۵ ماه پیش
سیاه شدن نوک پستان ۰۵:۰۷
هزینه های جراحی سینه ۰۱:۲۶
سردکردن پوست سر ۰۵:۳۹
تخلیه پستان ۰۳:۳۷
۷ ماه پیش
تغذیه و کنترل وزن ۳۶:۱۴
وکیوم بیوپسی پستان ۰۷:۱۹