ارال شیمی

ارال شیمی

ضدعفونی کود حیوانی بصورت ارگانیک ۰۱:۲۱
۱۳۰ بازدید ۲۴ روز پیش
حفظ اصول بهداشتی سالن های پرورش قارچ ۰۲:۰۶
ضدعفونی کردن سورتینگ مرکبات ۰۲:۱۳
۸۶ بازدید ۹ ماه پیش
راه های پیشگیری از کرونا ۰۰:۵۷
۶۰ بازدید ۱۰ ماه پیش
ضدعفونی کننده استخر و جکوزی ۰۱:۳۱
۸۰ بازدید ۱۰ ماه پیش
محصولات جدید آماده به مصرف آرال شیمی ۰۰:۴۸
آفات و بیماری های  گلخانه ۰۱:۵۹
۱۱۱ بازدید ۱۰ ماه پیش
معرفی اجمالی محصولات ۰۱:۲۶
۷۵ بازدید ۱۰ ماه پیش
ضدعفونی حوضچه ماهی ۰۵:۲۵
۱۹۷ بازدید ۱۱ ماه پیش
محلول قارچ کش ضد باکتری ارگانیک ۰۴:۵۱
۱۱۰ بازدید ۱۱ ماه پیش
ضدعفونی سیستم های CIP ۰۱:۵۴
۹۹ بازدید ۱۱ ماه پیش
شستشوی رزین ها ۰۰:۳۳
۸۳ بازدید ۱۱ ماه پیش
نحوره استفاده از فوداسیب ۰۰:۴۵
۱۴۰ بازدید ۱۱ ماه پیش
ضدعفونی سالن های پرورش قارچ ۰۱:۰۷
۷۷ بازدید ۱۱ ماه پیش
ضدعفونی کردن و شستشوی cip , cop ۰۱:۲۴
۲۶۰ بازدید پارسال
محلول ضدعفونی کننده فوداسیب اکسیدین ۰۰:۵۹
ضدعفونی سطح و سطوح سرفوسیب ( اکسیدین) ۰۰:۵۸
شوینده قلیایی بدون کف ۰۰:۳۷
۱۴۹ بازدید پارسال
شوینده اسیدی بدون کف ۰۰:۴۲
۱۰۱ بازدید پارسال