هادی خطیبان

هادی خطیبان

راه فرار مشتری رو ببند ۰۱:۱۶
سه شین در فروش چیست؟ ۰۶:۳۸
سه فاز اصلی در فروش ۰۲:۳۱
تکنیک فروش سه جعبه ۰۳:۵۳
آویزان مشتری بشویم؟ ۰۳:۳۱
بهترین روش فروش ۰۳:۴۲
مشتری دروغ میگه ۰۳:۴۳
فروش سریع با شروع قوی ۰۳:۱۳
قطعی کردن فروش ۰۲:۴۹
فروش به روش شکم سیری ۰۲:۲۵
فروش انلاین یا تلفنی ۰۳:۴۷
شاه کلید فروش ۰۳:۰۵
7 استراتژی فروش ۰۶:۰۳
تیکی تاکی فروش ۰۳:۱۳
چطوری بیشتر بفروشیم ۰۳:۴۳
5 تکنیک افزایش فروش ۰۴:۳۱
3 عامل برای جذب مشتری ۰۵:۳۰
ماجرای 2 کفش فروش ۰۱:۴۷
موفقیت مایکروفری ۰۲:۴۰