irext
irext

irext

004 ۲:۰۶:۳۸
۲ سال پیش
002 ۳۵:۰۸
۲ سال پیش
001 ۲۶:۴۹
۲ سال پیش
First Course Of Python ۱:۳۲:۱۰
۲ سال پیش
Damage ۱۳:۳۴
۳ سال پیش
Impact ۱۱:۱۵
۳ سال پیش
مسئله صفحه 23-فصل 4 ۰۹:۲۹
صفحه 22 ۰۸:۱۴
۳ سال پیش
مسئله صفحه 18 - فصل 4 ۰۷:۴۹
صفحه 15-فصل 4 ۱۸:۳۵
۳ سال پیش
حل مسئله صفحه 13-فصل 4 ۱۶:۴۵
مسئله 11- فصل 4 ۱۲:۱۸
۳ سال پیش
مسئله صفحه 10 - فصل 4 ۰۶:۲۱
Beam (Wire -shell -Solid)l ۴۹:۱۹
Part 01 ۱۶:۲۶
۳ سال پیش
Part 02 ۱۷:۵۶
۳ سال پیش
مسئله 8-فصل 4 ۰۶:۳۷
۳ سال پیش
فصل4-خمش خالص- بخش 3 ۰۸:۳۶
فصل 4- خمش خالص - بخش 1 ۱۸:۵۶
فصل 4-خمش خالص- بخش 2 ۰۳:۳۴
مسئله صفحه 15-فصل 3 ۱۲:۳۱
Abaqus Verification ۰۱:۱۷
۳ سال پیش
Start session ۰۱:۱۰
۳ سال پیش
Truss-2D ۱۲:۰۱
۳ سال پیش
مسئله صفحه 14-فصل 3 ۱۱:۳۷
حل مسئله صفحه 7- فصل 3 ۱۰:۲۴
مسئله صفحه 6- فصل 3 ۰۵:۲۳
فصل 3 - صفحه 5-پیچش ۰۸:۴۷
فصل 3 - پیچش ۱۷:۴۰
۳ سال پیش
مسئله 35- فصل 2 ۰۹:۲۷
۳ سال پیش
مسئله صفحه 32- فصل 2 ۰۷:۱۲
فصل 1-سوال 1- بخش 4 ۰۳:۳۷
فصل 1-سوال 1- بخش 3 ۰۳:۰۴
فصل 1-سوال 1- بخش 1 ۱۵:۴۱