حسینی

حسینی

گوسفند نژاد سافولک ۰۱:۴۵
مبارزه بین گوسفندان ۰۱:۲۰
نگهداری بز شیری ۰۳:۵۵
گوسفند رومانوف ۰۰:۴۶
پرورش گوسفند ۰۳:۲۵
۴ ماه پیش
جایگاه نگهداری گاو ۰۳:۵۸
مرغ گوشتی ۰۰:۱۶
۶ ماه پیش
تغذیه گوسفندان شیری ۰۱:۰۸
آموزش دامپروری ۰۱:۰۵