مدرسه ووشو

مدرسه ووشو

اجرای فرم چوب میمون ۰۱:۵۴
اجرای فرم باگواژانگ ۰۱:۴۹
اجرای فرم چیانگ شو ۰۱:۴۴
اجرای فرم گوئن شو ۰۱:۲۹
اجرای فرم دائو شو ۰۱:۳۷
اجرای فرم چانگ چوان ۰۱:۵۴
اجرای فرم جی ین شو ۰۱:۴۳
اجرای فرم چیانگ شو ۰۱:۳۴
اجرای فرم گوئن شو ۰۱:۵۵
اجرای فرم دائو شو ۰۱:۴۶
اجرای فرم چیانگ شو ۰۱:۱۵
اجرای فرم چانگ چوان ۰۱:۴۷
اجرای فرم سن لو ۰۱:۱۹
آموزش ساندا ( مبارزه ) ۰۱:۱۴
آموزش هنر زیبای ووشو ۰۱:۱۲
آموزش مقدماتی تالو ۰۹:۵۸