Seoul.girl
Seoul.girl

Seoul.girl

کی بیداره بیاین ج ح ۰۰:۱۰
یونتان منحرف ۰۰:۰۸
۳ روز پیش
چند روز چیزی نمیزارم ۰۰:۳۳
دخترا ببینن ۰۰:۳۳
۱۲ روز پیش
گلی که زود پر پر شدی ۰۰:۴۳
ادیت از هیجین☆ ۰۰:۱۴
حوصلم سر رفته ۰۰:۰۷
۱۴ روز پیش
خدا حافظ♡ دلم گرفته ۰۰:۵۴
روحت شاد ۰۰:۱۲
۱۵ روز پیش
لیسا و... ۰۰:۱۰
۱۶ روز پیش
بلینکا چطورین؟ ۰۰:۱۰
میکس جنی♡ بلک پینک ۰۰:۳۶
ادیت از لیسا جونم ۰۰:۲۱
میکس قشنگ IU ۰۰:۲۳
۳ ماه پیش