Alireza Khalili
Alireza Khalili

Alireza Khalili

حداقل عرض رمپ ۰۶:۱۸
حداکثر شیب مجاز رمپ ۰۴:۱۹
نحوه ترسیم رمپ ۱۵:۲۴
آموزش دستور LINE , PolyLine ۰۹:۰۱
سایت پلان و ضوابط آن ۰۲:۵۵
فضای گردش خودروها ۰۵:۳۵
جلسه ششم دوره اتوکد ۵۹:۴۷
جلسه پنجم دوره اتوکد ۱:۱۵:۱۹
جلسه دوم دوره اتوکد ۴۱:۱۸
جلسه اول دوره اتوکد ۴۷:۳۴