همایون غنی زاده با فرستادن یک مهاجر افغان در جشنواره، از دریافت جایزه خودداری کرد.
01:13