روایتی از پرداخت شمسه ی گلدسته های مسجد مقدس جمکران
04:00