کتک خوردن یک فیلیپینی در ایتالیا به ظن چینی بودن!
۰۰:۲۴