سکانسی از فیلم برادران کارامازوف(1969) با دوبلۀ زیبای فارسی
۰۸:۱۹