روسیه بزرگ ترین هواپیمای عملیاتی جهان را نابود کرد!
۰۳:۳۸