شوخ طبعی مهتاب کرامتی هنگام مواجهه با بهرام افشاری و قد بلندش
۰۰:۱۹