زیردریایی کلاس یاسن؛ نگین نیروی دریایی روسیه و کابوس غربی ها
۰۸:۵۵