مدیریت دارایی ها با استاندارد ها ( مدیریت اموال سازمان با جی اس وان ) GS1 Iran
۰۱:۲۸