دیدگاه اوشو درباره روانشناسان: آنها هیچ شناختی از خودشان ندارند، چه برسد به دیگران
07:46