استوگنا-پی؛ شکارچی تانک اوکراینی که اکنون بالگردهای روسی را هدف گیری می کند!
۰۱:۰۲