شوخی عجیب و زشت یوسف تیموری با مربی کویتی اش!
۰۰:۰۷