درگیری حسین کلاته و مجید جامه بزرگ در مسابقات جهانی اسپانیا
۰۱:۰۰