خوشگذرانی محسن افشانی و مهرداد میناوند در کیش
00:34