با برندگان امی ۲۰۱۸ – پیتر دینکلیج بازیگر «بازی تاج و تخت»
05:34