مجری شبکه من و تو: کرونا مهم نیست، عوضش ترامپ آدم خاصیه
۰۰:۵۲