تماشا کنید: تریلر هنگام عرضه‌ی جذاب بازی مختار: فصل قیام
۰۲:۱۱