وزیر خارجه آلمان در مورد تاریخ ایران به روحانی چه گفت؟
01:06