رونمایی جمجمه انسان هوشمند در غار کلدر لرستان با حضور استاندار
01:58