تاثیرات امواج موبایل بر روی اکسیژن در خون و تاثیر در روند حرکتی گلبولهای قرمز
۰۱:۵۸