مراسم هفتادوچهارمین سالگرد بمباران اتمی ناکازاکی
00:57