اقدام عجیب ورزشکار نیوزلندی در حین ترن سواری
۰۰:۴۸