نقطه shen men درگوش و ارتباط آن را آرامش ذهنی
00:52