زجر کشیدن معلولان در جشنی که قرار بود آنجا خوشحال باشند!
02:24