گفتگو مهدی دادفر با فرخ دیبا در حوزه کوچ و کوچینگ
۰۹:۴۷