استفاده از کشتی گیران کرمانشاهی در جام جهانی و مسابقات آسیایی
02:22