عبارت انگلیسی برای تشویق‌ و تحسین‌کردن - آکادمی روان
۰۵:۱۸